Home / ข่าวสารการบริหารความเสี่ยง / สรุปกิจกรรม CRO พบผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปกิจกรรม CRO พบผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปกิจกรรม CRO พบผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และห้องประชุม 1 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์
ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
มีผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56 ท่าน จาก 44 หน่วยงาน

นัดหมายหน่วยงาน จัดส่งโครงการเพื่อตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

    

ดาวน์โหลด 

 Risk Map การบริหารความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562

  แบบนำเสนอโครงการเพื่อการบริหารความเสี่ยง 2562