Home / แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นแผนเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ที่เร่งด่วน หรือ เหตุการณ์ในเชิงภัยพิบัติที่ต้องการการเตรียมความพร้อมและการรับมือหากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็นกระบวนการวิธีการในการรับมือ จำนวน 4 แผนงาน

 

แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
แผนบริหารจัดการเหตุการณ์วินาศกรรม  
แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

กลับหน้าหลัก