Home / แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตามระบบปกติ)

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตามระบบปกติ)

เป็นแผนบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามเหตุการณ์ปกติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ตามระบบ COSO ERM ได้แก่

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน กระบวนการการทำงาน เทคโนโลยี บุคลากร การพัสดุ การจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน รวมถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน งบประมาณ การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

 

 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2560-2564

 

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2561

 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2561 (ดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

 

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2562 

  Risk Map การบริหารความเสี่ยง ปี 2562

  แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 (ดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก