Home / ความสำคัญ

ความสำคัญ

cropped-littlelogo-copy.jpgการบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรต่างต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งโอกาสที่องค์กรจะได้รับประโยชน์และผล กระทบที่จะสร้างความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งหากได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการระบุ ประเมิน วิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมติดตามบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายต่างๆจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หน่วยงาน เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด  หรือให้มีความผิดพลาดสร้างความเสียหายต่อองค์กรน้อยที่สุด  หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ด้านทรัพยากร ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

 

กลับหน้าหลัก