Home / การบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการรวบรวมการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติจากทุกหน่วยงาน เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง เป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต สนับสนุนการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากร เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
    ประจำปีงบประมาณ 2561