Home / ความหมายและคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความหมายและคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับ

คำศัพท์

ความหมาย

1

ความเสี่ยง (Risk)

เหตุการณ์ในที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย/สูญเสีย ล้มเหลวต่อองค์กร ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงานทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

2

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

(Strategic Risk)

ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับเป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ แผนกลยุทธ์ แผนงานของมหาวิทยาลัยรวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

3

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ระบบงาน กระบวนการการทำงาน เทคโนโลยี  บุคลากร การพัสดุซึ่งรวมถึงการจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

4

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(Financial Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน งบประมาณ การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน ที่อาจจะเป็นอุปสรรค หรือส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

5

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่อาจจะเป็นอุปสรรค หรือส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

6

การระบุความเสี่ยง

(Risk Identification)

การค้นหาว่ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดบ้าง ซึ่งหากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย/สูญเสีย ล้มเหลวต่อองค์กร ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7

การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

การประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับผลกระทบที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ

8

โอกาสเกิด

(Likelihood)

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดโดยประเมินจากอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ โอกาสเกิดสูงมาก โอกาสเกิดสูง โอกาสเกิดปานกลาง โอกาสเกิดน้อย โอกาสเกิดน้อยมาก

9

ผลกระทบ

(Impact)

ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

10

กิจกรรมควบคุม

(Control Activities)

กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

11

ความเสี่ยงส่วนที่เหลือ

(Residual Risk)

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการที่มีการพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

12

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย หรือล้มเหลว

13

มาตรการบริหารความเสี่ยง

วิธีการการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามลักษณะของความเสี่ยง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 4 วิธี คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) การกระจาย / โอนความเสี่ยง (Transfer) การลด / ควบคุมความเสี่ยง (Treat) และการยอมรับความเสี่ยง(Take)

 

กลับหน้าหลัก