ข่าวสารระบบการบริหารความเสี่ยง

การประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน และคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประ …

Read More »

ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแบบระบุความเสี่ยง (RM-01) เพื่อระบุความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงโอกาสการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อนและกลไก/มาตรการ/ แนวทางการป้องกันการทุจริต

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการดำเนินการตามร …

Read More »